เขียนแบบคำขอใช้บริการ (E-Service)

สำหรับประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้บริการโดยไม่ต้องเดินทางมา ณ เทศบาล

**ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผย ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**
**Your personal information will not be disclosed. According to the Personal Data Protection Policy**

ท่านสามารถติดตามหรือตรวจสอบข้อมูลคำขอใช้บริการฯ ได้ที่ ติดตามคำร้องฯ ที่นี่ (ใช้เพียงเลขประจำตัวประชาชน เท่านั้น)
คู่มือ วิธีการใช้งานระบบ E-Service (สำหรับประชาชน) ได้ที่ ดาวน์โหลดคู่มือ

หมายเหตุ: กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดง
Note: Please fill in information completely. in the box marked with a red asteriskกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
สำนักปลัดเทศบาล
อื่น ๆ (โปรดเลือกประเภทด้านบนก่อน หากไม่มีจึงเลือกอื่น ๆ) / (For foreigners, Choose here)
นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล / Personal information protection policy

เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับความปลอดภัยในการใช้บริการและป้องกันการทุจริตโดยการแอบอ้างเป็นตัวท่าน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องยืนยันตัวตนของท่าน เราจึงเก็บรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของท่านซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนที่ระบุบนเอกสารยืนยันตัวตนทางราชการและ/หรือภาพจำลองใบหน้าตามแต่วิธีการที่ท่านจะเลือกใช้ยืนยันตัวตนของท่าน เราคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลและความประสงค์ของท่านเป็นสำคัญและมีมาตรการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูลของท่านโดยมิชอบรวมทั้งจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการพิสูจน์ตัวตนของท่านเท่านั้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบรายละเอียดการขอความยินยอมเพื่อการพิสูจน์ตัวตนข้างต้น

To ensure that you will be safe in using the service and prevent fraud by impersonating yourself. Therefore, it is necessary to confirm your identity. We therefore collect and use and/or disclose personal information for the purpose of confirming your identity, which includes Sensitive personal information provided on government identification documents and/or facial images, depending on the method you choose to verify your identity. We consider the security of your information and wishes as important and have measures in place to prevent others from using your information illegally. We will also use your personal information for verification of your identity only. I have read and acknowledged the details of the above request for consent for identity verification.
หมายเหตุ: กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดง.
หากท่านส่งแบบคำขอเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาอย่าส่งซ้ำอีกครั้ง