ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำหรับประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

**ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผย ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**

ท่านสามารถติดตามหรือตรวจสอบข้อมูลคำขอใช้บริการฯ ได้ที่ ติดตามคำร้องฯ ที่นี่ (ใช้เพียงเลขประจำตัวประชาชน เท่านั้น)

หมายเหตุ: กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดงร้องเรียนพิเศษ

นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับความปลอดภัยในการใช้บริการและป้องกันการทุจริตโดยการแอบอ้างเป็นตัวท่าน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องยืนยันตัวตนของท่าน เราจึงเก็บรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของท่านซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนที่ระบุบนเอกสารยืนยันตัวตนทางราชการและ/หรือภาพจำลองใบหน้าตามแต่วิธีการที่ท่านจะเลือกใช้ยืนยันตัวตนของท่าน เราคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลและความประสงค์ของท่านเป็นสำคัญและมีมาตรการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูลของท่านโดยมิชอบรวมทั้งจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการพิสูจน์ตัวตนของท่านเท่านั้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบรายละเอียดการขอความยินยอมเพื่อการพิสูจน์ตัวตนข้างต้น
หมายเหตุ: กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดง