จัดทำโดยนางสาวกรกนก ตัณฑกิจ นักศึกษาฝึกงาน ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต